Español | Català | English | Português Blog Facebook Twitter LinkedIn Google+ Foursquare RSS Mail

AVÍS LEGAL

L'informem que la titularitat del website www.rationaltime.com i els seus subdominis correspon a la societat mercantil Rational Time, SL (en endavant, "Rational Time"), amb domicili social a Barcelona, carrer Entença 147, i amb CIF número B-64.549.843. Consta inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 39644, Foli 184, Full número B-351302. La seva bústia de contacte és info@rationaltime.com.

Tots els continguts publicats en aquest lloc web i en els seus subdominis i especialment els dissenys, imatges, textos, gràfics, vídeos, logotips, marques, noms comercials i dibuixos industrials, així com qualsevol altre signe susceptible d'utilització industrial i / o comercial, estan subjectes a drets de propietat intel.lectual i industrial i pertanyen a Rational Time oa tercers que han autoritzat degudament la seva inclusió en el mateix.

En cap cas s'entendrà que es concedeix sobre aquests continguts, sense la prèvia autorització expressa de Rational Time o dels seus legítims titulars, cap tipus de renúncia, llicència, cessió total o parcial, i en especial, dret o expectativa de dret d'explotació, reproducció, alteració, distribució o comunicació pública.