Español | Català | English | Português Blog Facebook Twitter LinkedIn Google+ Foursquare RSS Mail

Diagnòstic

Rational Time és una empresa especialitzada en la realització de diagnòstics en l'àmbit de l'organització del temps de treball. Es basa en l'anàlisi dels processos interns de l'empresa per poder identificar les diferents tasques que els caracteritzen. A partir d'aquesta anàlisi és possible dimensionar la plantilla, proposar accions de flexibilitat horària i d'identificar els aspectes a potenciar i millorar dels processos actuals de gestió de l'horari i calendari laboral. L'objectiu és arribar a identificar possibles millores i fer una proposta d'implementació de les mateixes, quantificant l'impacte de les mateixes.

Projectes a mida

Es realitzen projectes a mida segons les necessitats de l'empresa o organització. Els projectes poden ser dirigits a definir el dimensionament de la plantilla, l'organització del sistema de torns o d'horaris, la gestió del procés, la introducció de mesures de flexibilitat (jornada anualitzada, borsa d'hores, etc.) o una combinació de diversos d'aquests factors.

Projectes de recerca

Rational Time té una àmplia experiència en el desenvolupament de projectes de recerca; poden ser estudis sectorials, territorials, d'empreses, de l'administració, etc.