Español | Català | English | Português Blog Facebook Twitter LinkedIn Google+ Foursquare RSS Mail

POLÍTICA DE PRIVACITAT

A través d'aquest avís, i en compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Rational Time, SL (En endavant, "Rational Time") informa els usuaris del seu lloc web www.rationaltime.com que les dades de caràcter personal que es demanen en el nostre lloc web o en els nostres subdominos s'inclouran en un fitxer de dades personals el responsable i titular és Rational Time.

Les dades personals seran concedits de forma totalment voluntària en ocasió de la seva sol.licitud per part de Rational Time, així com al demanar vostè l'enviament per correu electrònic del newsletter o altres butlletins publicitaris editats per Rational Time, respostes a les seves consultes o comentaris, i també en adquirir vostè productes o serveis oferts per Rational Time. La informació personal recopilada es limita habitualment a l'adreça de correu electrònic, però pot incloure una altra informació addicional (com ara el nom complet i el telèfon de contacte) si fos necessària per proporcionar-li els productes o serveis que hagi demanat.

Al proporcionarnos sus datos personales, usted autoriza expresamente a Rational Time para que trate e incorpore, en el fichero automatizado de su propiedad, aquellos datos personales que hubiere facilitado, así como para el envío de su información comercial mediante el uso de los mismos. En todo caso, su aceptación tiene siempre carácter revocable, sin efectos retroactivos, conforme a lo establecido en los artículos 6 y 11 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal.

Rational Time es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar i cancelar en el moment en que deixin de ser necessàries per a les funcions per les quals van ser recollides, adoptant així mateix les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb el que estableix el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre , de protecció de dades de Caràcter Personal.

Finalment, vostè pot exercir en tot moment els seus drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició sobre les seves dades personals, tot això mitjançant comunicació escrita i signada (adjuntant còpia del DNI) adreçada al responsable del fitxer, és a dir, la societat RATIONAL TIME , SL, amb domicili a efectes de comunicacions en 08034 Barcelona, ​​c / Jordi Girona n º 1-3, Edifici km2 - UPC Campus Nord.