Español | Català | English | Português Blog Facebook Twitter LinkedIn Google+ Foursquare RSS Mail

Publicacions

Articles en revistes especialitzades:

Jordi Ojeda (2010). "HORARIS 2.0: ADAPTAR-SE O PAGAR. Un nou paradigma en la gestió dels horaris laborals". Observatorio de Recursos Humanos y Relaciones Laborales.

L'article està disponible en format digital (pdf): "Horaris 2.0"

Llibres:

Albert Corominas, Anna M. Coves, Amaia Lusa, Jordi Ojeda, Rafael Pastor (2009). "Organització del temps de treball, competitivitat i qualitat de vida". Ajuntament de Barcelona (Col·lecció Dossiers del temps, 7). (ISSN: 2013-4150, DL: B-17.377-2009, Páginas: 1-75). S'ha traduit a l'espanyol (Organización del tiempo de trabajo, competitividad y calidad de vida) i a l'anglès (Organisation of working time, competitivity and quality of life).

E llibre està disponible en format digital (pdf) i en els tres idiomes:

Artícles en revistes indexades:

Corominas, A.; Ojeda, J.; Pastor, R. (2005). "Multi-objective allocation of multi-function workers with lower bounded capacity". Journal of the Operational Research Society, vol. 56, núm. 6, p. 738-743.