Español | Català | English | Português Blog Facebook Twitter LinkedIn Google+ Foursquare RSS Mail

Sistema de gestió de l'horari laboral via Internet

Rational+ és una aplicació SaaS (Software as a Service), via Internet amb les següents característiques:

 • Segura i amb accés individualitzat.
 • Econòmica, amb una tarifa per ús en funció del nombre d'usuaris.
 • Accessible, amb la base de dades en el núvol, i sense necessitat d'instal lació en els servidors de l'empresa o organització.
 • Sempre actualitzat, incorporant millores sense cost addicional i de forma automàtica.
Pantalla d'accés a Rational+

La filosofia SaaS permet una menor barrera d'entrada en les empreses pel seu preu, ideal per a micro i petites empreses però sense renunciar a les grans prestacions i simplicitat de distribució del programari necessàries en les mitjanes i grans empreses.

Dos perfils d'usuaris

 • El responsable de gestionar i/o supervisar els horaris i el calendar.
 • L'usuari bàsic (treballador o treballadora) que consulta de forma individualitzada la seva informació i pot realitzar les seves sol·licituds.

Funcions per a cada tipus d'usuari

El responsable de gestionar i/o supervisar els horaris i el calendari del personal podrà ralitzar les següents accions:

 • Configurar les dades pròpies de l'empresa o organització:
  • Gestionar els convenis i la informació de les regles, llicències, vacances, borsa d'hores, etc.
  • Gestionar els diferents usuaris: altes i baixes, polivalència, informació de contacte, grups, etc.
  • Definir el calendari anual: dies festius, ponts, etc.
  • Definir horaris, tasques i ubicacions.
 • Introduir la demanda necessària per cadascuna de les tasques i ubicacions.
 • Assignar els horaris i les tasques i ubicacions a cada persona, i facilitar la resolució d'incidències.
 • Gestionar les sol·licituds del personal: absències, intercanvis de torns, vacances, compensacions, etc.
 • Registre de totes les accions que es produeixen.
Pantalla de gestió de la bossa d'hores

L'usuari bàsic de l'aplicació pot realitzar les següents accions:

 • Consultar l'horari assignat.
 • Consultar l'agenda, amb les tasques assignades i la ubicació.
 • Sol·licitar absències i intercanvis de torn.
 • Sol·licitar vacances o permisos, carregats o no a un compte de borsa d'hores.
Pantalla de sol·licitud de vacances
 • Consultar el saldo de la borsa d'hores, així com els dies en què s'hagin produït càrregues o compensacions en la borsa.
 • Consultar l'estat de totes les sol·licituds realitzades que ha d'aprovar o denegar el responsable.
 • Registre històric de la informació i estadístiques dels resultats.

Beneficis quantitatius

Els beneficis quantitatius que es poden obtenir de la utilització del sistema Rational+ són els següents:

 • Disminució de costos per un òptim dimensionament de la plantilla.
 • Reducció del nombre d'hores extres.
 • Reducció de l'absentisme i de la rotació de personal.
 • Disminució important del nombre d'incidències.
 • Augment de la facilitat de consulta d'informació i registre de tots els esdeveniments que afecten el procés de gestió de l'horari i calendari laboral.
 • Ajuda a la presa de decisions en una urgència o canvi en la planificació o programació.
 • Disminució de la dedicació dels responsables d'organitzar el temps de treball del personal, que podran invertir-lo en tasques de més valor afegit i més relacionades amb la seva especialitat.

Beneficis qualitatius

La possibilitat de gestionar informació agregada i històrics estadístics contribueixen a augmentar la sensació d'equitat en situar a cada individu sobre el col.lectiu, per exemple, mostrant totes les peticions s'han aprovat o denegat pel sol.licitant respecte de la resta de companys, mantenint l'anonimat de la informació privada. Amb això els beneficis qualitatius que s'aconsegueixen són:

 • Disminució de la conflictivitat i augment de la sensació d'equitat.
 • Ajuda a la introducció de mesures d'igualtat i d'accions de conciliació.
 • Augment de la satisfacció del personal i de la millora del clima laboral.

I, com a conseqüència de tots els beneficis quantitatius i qualitatius, cal destacar el benefici d'atraure talent a la nostra organització i, alhora, la de retenir al personal qualificat i motivat present en l'actualitat.

Personalització del sistema

És possible personalitzar el sistema, per exemple:

 • Incorporar part de la imatge corporativa.
 • Integrar amb altres sistemes: portal de persones, comptabilitat, etc.
 • Realitzar informes específics i/o estadístiques singulars.
 • etc.

En cada cas s'haurà d'estudiar la petició concreta i fer una oferta ajustada a aquesta petició, no entrant en la tarifa estàndard del producte aquest treball de personalització.

Contractació del sistema Rational+

En el següent enllaç accedirà al formulari per donar-se d'alta al sistema Rational+. També trobarà les Condicions Generals per la contractació de l'aplicació Rational+ en mode SaaS, l'Acord de Nivell de Servei i el Llistat de Tarifes: www.rationaltime.com/Rational+